Ερευνητικά Προγράμματα

«Το ελληνικό και το αραγονέζικο Χρονικό του Μορέως: συγκριτική προσέγγιση»

Το 2019 ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από τον Δημοσθένη Στρατηγόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, ως Επιστημονικό Υπεύθυνο, τον Ιωάννη Κιορίδη, Διδάκτορα, και τη Μαρία Σούρμπα, Υποψήφια Διδάκτορα, υπέβαλε ερευνητική πρόταση στο ΕΛΙΔΕΚ (αρ. αίτησης 1323) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ103 και τίτλο: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» με θέμα «Το ελληνικό και το αραγονέζικο Χρονικό του Μορέως: συγκριτική προσέγγιση», με προϋπολογισμό 41.541,50 ευρώ και χρονική διάρκεια 15 μήνες. Η παραπάνω πρόταση προκρίθηκε για χρηματοδότηση το 2020 και η έναρξη του φυσικού έργου της πράξης έγινε το 2021. 

«Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας με εφαρμογή στην ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς (ICE)»

Ιστοσελίδα έργου: https://ice.web.auth.gr
Το Εργαστήριο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών σε συνεργασία με Τμήματα του ΑΠΘ και του Διεθνούς Πανεπιστημίου συμμετέχει ως ερευνητικός φορέας στη δράση εθνικής εμβέλειας: «Ερευνώ, δημιουργώ, καινοτομώ Β’ Κύκλος» στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας με εφαρμογή στην ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς (ICE)», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίστηκε ως επιστημονικός υπεύθυνος του φορέα ΔΠΘ – Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας – Εργαστήριο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών και στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως κύριοι ερευνητές η κα Αικατερίνη Μάρκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του TIE και η κα Χριστίνα Πουφινά, μέλος ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2023.