Πρόσκληση παρακολούθησης δημόσιας παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Μεταδιδακτορικής Έρευνας του κ. Δημητρίου Καλπάκη

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 09:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεταδιδακτορικής έρευνας του κ. Δημητρίου Καλπάκη με τίτλο: «Ιστορική Τοπογραφία του ευρύτερου αθωνικού χώρου κατά τη βυζαντινή εποχή. Συλλογή, οργάνωση και αποτύπωση χωρικών δεδομένων».
 
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι ο παρακάτω:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3as0yKAmm75pVvVkOU4W0hY9s13GkyhSmWJkTQGirz6Qw1%40thread.tacv2/1687371726206?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22643d322d-9917-497b-b046-cd0e16f4ff88%22%7