Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεταδιδακτορικής έρευνας του κ. Δημητρίου Καλπάκη

Την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 09:00, πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεταδιδακτορικής έρευνας του κ. Δημητρίου Καλπάκη,

Η μεταδιδακτορική έρευνα η οποία εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Βυζαντινών και  Μεταβυζαντινών Ερευνών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, είχε ως τίτλο «Ιστορική Τοπογραφία του ευρύτερου αθωνικού χώρου  κατά τη Βυζαντινή εποχή. Συλλογή, οργάνωση και αποτύπωση χωρικών δεδομένων».

Ο κ. Καλπάκης, στο πλαίσιο της έρευνάς του, ασχολήθηκε με επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης που αφορούσαν τις κτήσεις των αθωνικών μονών στην ευρύτερη περιοχή του Στρυμόνα κατά τη Βυζαντινή περίοδο, εστιάζοντας στην καταγραφή των σχετικών πληροφοριών από το σωζόμενο αρχειακό υλικό, καθώς επίσης στη στατιστική απόδοση και σε πρωτότυπες χαρτογραφικές απεικονίσεις αυτών.

Την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση όπου, μεταξύ άλλων, τέθηκαν τόσο ζητήματα μεθοδολογίας της ιστορικής γεωγραφίας και τοπογραφίας όσο και ειδικότερα θέματα σχετικά με τις αθωνικές κτήσεις. Επιπλέον, τονίστηκε η σημασία της  συγκεκριμένης συμβολής και έγινε μνεία της αναγκαιότητας επέκτασης της έρευνας στα γνωστικά αυτά πεδία, τόσο σε ατομικό ερευνητικό επίπεδο όσο και συλλογικά, μέσω ολοκληρωμένων διεπιστημονικών προσεγγίσεων.