Σκοπός

Το Εργαστήριο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2017 (ΦΕΚ 5009, τ. Β΄, 9 Νοεμβρίου 2018. Μετονομασία του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας – Συντηρήσεως Χειρογράφων και Παλαιοτύπων Βιβλίων) και εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας καθώς και άλλων Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στα γνωστικά αντικείμενα της Βυζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Γραμματείας και Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης.

Σκοποί του Εργαστηρίου είναι:

  • Η κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θράκης στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
  • Η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου.
  • Η κάθε μορφής συνεργασία με Ιδρύματα Ερευνών και Ινστιτούτα, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Επιστημονικούς Φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
  • Η συνεργασία με φορείς του Δημοσίου, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικούς Φορείς για την προώθηση των σκοπών του Εργαστηρίου.
  • Η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πρόσκληση επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών του Εργαστηρίου.
  • Η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα της Βυζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Γραμματείας και Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης.
  • Η οργάνωση βάσεων δεδομένων που θα περιλαμβάνουν ψηφιακές υποδομές που συνδέονται με τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
  • Η διεκδίκηση και ανάληψη ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

Το Εργαστήριο στεγάζεται στον 1ο  όροφο του κτιρίου του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας.